Spartakus

23 maja 2019

BEZPIECZEŃSTWO w LOM SPARTAKUS

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), oraz pismem Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 Dyrekcja  LOM SPARTAKUS informuje, że od 20 maja naprzeciw sekretariatu szkoły (obok tablicy informacyjnej) została zamontowana tzw. „ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY”, która ma za zadanie wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami i ułatwić drogę przekazywania informacji pomiędzy Szkołą  a uczniami i rodzicami. Dodatkowo został uruchomiony TELEFON ZAUFANIA o numerze 572 295 603, pod którym Rodzice i uczniowie Spartakusa mogą anonimowo wysłać SMS-y informujące o niepokojących ich sygnałach dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub zadzwonić i przekazać informacje bez konieczności podawania danych personalnych. Pod tym telefonem można też uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje dotyczące osób i instytucji zewnętrznych do których również można się zgłosić w sytuacjach kryzysowych.
21 maja 2019

Podróż studyjna IP do Komisariatu Policji

W dniu 20 maja uczniowie SPARTAKUSA z klasy Policyjnej pod opieką Pani B. Wolskiej i Komendanta A. Śliwińskiego brali udział w podróży studyjnej do Komisariatu nr 2 w Gdańsku. Policjanci zapoznali Kadetów z organizacją i zadaniami Komisariatu oraz zaprezentowali zasadniczy sprzęt, który jest wykorzystywany w codziennej służbie. Ważnym elementem zajęć było przedstawienie zadań i możliwości realizowanych przez Komisariat Wodny wchodzący w skład w Komisariat nr 2 w Gdańsku. W ramach podróży studyjnej zapoznaliśmy się także z przykładami niebezpiecznych przypadków na wodzie oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa które wszystkich nas obowiązują
2 maja 2019

POLIGON SZKOLENIOWO – TRENINGOWY CZERNICA 2019

W dniach 6-8.05.2019 Kadeci LOM SPARTAKUS – (klasy 1-sze i 2-gie) uczestniczą w „Zielonym Poligonie” (szkoleniowo-treningowym). Miejsce obozu – Akademicki Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy. Ośrodek położony jest nad jeziorem Kosobudno, w sercu Borów Tucholskich, na terenie utworzonego w 1990 roku Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W programie obozu m.in.  praktyczne szkolenie specjalistyczne zgodne z profilem plutonu;  szkolenie wiosłowe; podstawowe szkolenie ratownicze z użyciem indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych; podstawowe szkolenie żeglarskie; praktyczne szkolenie kształtujące umiejętności dowódcze „Leadership”; szkolenie w terenie połączone z podwyższaniem sprawności fizycznej; paintball i in. zajęcia, w tym integracyjne. Zbiórka w poniedziałek, 6 maja, dworzec PKP Gdańsk Wrzeszcz, godz. 7.15.
1 maja 2019

Podróż studyjna IIG do Aresztu Śledczego w Gdańsku

W dniu 30 kwietnia, kadeci LOM SPARTAKUS wraz z Komendantem Szkoły A. Śliwińskim i p. A. Krampichowskim, podczas podróży studyjnej do Aresztu Śledczego w Gdańsku zapoznali się z organizacją, funkcjonowaniem oraz realizowanymi zadaniami przez Służbę Więzienną (SW). SW pełni ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa, współpracuje z innymi formacjami mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, ABW, CBA oraz SZ RP. W realizacji zadań resocjalizacyjnych współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kuratorami. Ważnym elementem podroży studyjnej były historyczne miejsca, w których przebywali oraz byli sądzeni nasi Bohaterowie. Należy wspomnieć tutaj o przetrzymaniu w 1917 r. w murach Aresztu Śledczego marszałka Józefa Piłsudskiego oraz gen. Sosnkowskiego. Dodatkowo nasza młodzież zobaczyła miejsca, gdzie przebywali i ginęli Żołnierze Niezłomni, którzy do końca wierzyli i walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę. Tutaj przy ulicy Kurkowej w Gdańsku, Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – zostali skazani przez komunistyczny sąd na karę śmierci w 1946 roku. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 28 sierpnia 1946 roku, w więzieniu. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne.