Dokumenty do pobrania

[1] Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwił przystąpienie do egzaminu maturalnego we właściwym terminie. Zdający lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu

[1] Wniosek należy złożyć wraz z deklaracją zgodnie z terminami składania deklaracji określonymi dla poszczególnych grup zdających (por. załączniki 1b, 1c, 1e_S).