Klasa Pożarniczo-Ratownicza

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe:

 1. Edukacja Wojskowego Ratownictwa Medycznego (2 godziny tygodniowo w kl. I-III, program autorski szkoły, zaopiniowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny),
 2. Sztuki Walk (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Ratownictwa Medycznego  realizuje program rozszerzony z języka angielskiego, biologii i wiedzy o społeczeństwie pozwalający na ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na studiach typu:  Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne, Medycyna Ratunkowa, Zarządzanie Kryzysowe  i jest pomocne w procesie rekrutacji do służb mundurowych.

Szkolenie w tej klasie uwzględnia potrzeby i specyfikę zawodu Ratownika Medycznego wykorzystywanego w służbach mundurowych, w jednostkach interwencyjnych. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do Centrum Zarządzania Kryzysowego, WOPR-u, Straży Pożarnej, Akademii Medycznej w Gdańsku, Centrum Medycznego Revimed, Akademii Marynarki Wojennej, w zajęciach na strzelnicy oraz w organizowanych przez szkołę obowiązkowych obozach szkoleniowo- treningowych.

Podstawowe zagadnienia programowe przedmiotu Edukacja Wojskowego Ratownictwa Medycznego:

 • Zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego
 • Elementy z biofizyki i biochemii
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii i farmakologii ratownictwa
 • Wprowadzenie do traumatologii
 • Wstęp do psychologii
 • Szkolenie chemiczne
 • Szkolenie strzeleckie
 • Szkolenie pływackie
 • Zagadnienia związane ze współczesnymi zagrożeniami (terroryzm, wojny)
 • Praktyczne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Uczniowie są przygotowywani do kontynuacji nauki na studiach wyższych i później do pracy w :

 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach  Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, ZHP
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych
 • ośrodkach szkoleniowych ( szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;