Kariera i dalsze kształcenie

Po ukończeniu mundurowej szkoły średniej, masz wiele możliwości kariery zawodowej. Oto kilka sugestii:

PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Możesz zdecydować się na pracę w policji, straży pożarnej, czy służbie więziennej, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w mundurowej szkole średniej. Wyróżniający się kadeci mogą liczyć na listy referencyjne Dyrektora lub Komendanta Szkoły przy ubieganiu się o pracę w jednostkach i instytucjach związanych z służbą mundurową.

POLICJA

Absolwenci szkoły mundurowej z powodzeniem mogą wybrać się do szkoły policyjnej, gdzie po złożeniu odpowiednich dokumentów, rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Po jego przejściu przyszli policjanci wysyłani są na 6,5 miesiąca do szkółki policyjnej. Następnie, po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, kandydaci zostają czasowo oddelegowani do pełnienia służby w oddziale prewencji policji. Czas delegowania wynosi około 3 miesięcy, w trakcie których trzeba odbyć 63 służby, w tym 2 dni zajęć szkoleniowych.

WOJSKO

Żeby dostać się do wojska, trzeba wybrać jedną z 3 opcji. Pierwszą z nich jest służba kandydacka, czyli ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych, po których zostaje się podoficerem lub oficerem. Druga to służba przygotowawcza, po której zostaje się szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy, a następnie można ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Trzecią opcją jest wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie, podobnie jak w przypadku policji, trzeba przejść testy kwalifikacyjne. Jeśli decyzja jest pozytywna, otrzymuje się powołanie do korpusu szeregowych zawodowych z rozkazu personalnego dowódcy jednostki i podpisuje kontrakt.

Uczniowie klasy OPW mają skróconą drogę do wojska. Ci, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy i uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Absolwenci tych klas zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych). Mają również możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwenci CWKM.

Wojsko  to stabilizacja zawodowa (rozwój i awanse w strukturze zhierarchizowanej, kursy specjalistyczne, szkolenia, misje), bezpieczeństwo finansowe – dobre zarobki oraz rozbudowany system dodatków i premii, dodatek za długoletnią służbę, dodatek służbowy,  dodatek motywacyjny, świadczenie mieszkaniowe w trakcie służby oraz odprawa mieszkaniowa po jej zakończeniu, emerytura po 25 latach służby. Obecny  przychód miesięczny netto: szeregowy: ~ 6 tyś.; podporucznik: ~ 7,5 tyś.;

STRAŻ GRANCZNA

Rekrutacja do Straży Granicznej zaczyna się od złożenia podania wraz z dokumentami o przyjęcie do służby w wybranej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. I etap to wstępna rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja ocenia m.in. umiejętność autoprezentacji, nawiązywania kontaktu i elokwencji, zainteresowania kandydata, wiedzę o Straży Granicznej i motywację do pracy. Po weryfikacji danych kandydata kolejne są testy psychologiczne, określające predyspozycje intelektualnych i osobowościowe. Następne jest badanie psychofizjologiczne, podczas którego kandydat zostaje przebadany wariografem  pod katem swojej prawdomówności.Przeprowadzone zostaje również odpowiednie postępowanie sprawdzające kandydata w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Kandydat staje również przed komisją lekarską, która ustala jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Pozytywna ocena w etapie I skutkuje dopuszczeniem do II etapu rekrutacji do pracy w Straży Granicznej, podczas którego trzeba przejść testy pisemne z zakresu wiedzy ogólnej, znajomości wybranego języka obcego oraz test sprawności fizycznej. W skrócie, aby mieć szansę na zatrudnienie w Straży Granicznej, należy otrzymać pozytywną ocenę w I etapie rekrutacji, co najmniej 12 punktów w II etapie oraz uzyskać orzeczenie o zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Po pozytywnym przejściu poszczególnych etapów, nowy funkcjonariusz wyjeżdża na 3,5-miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę w macierzystej jednostce, a na koniec na 3,5-miesięczne szkolenie podoficerskie.

STUDIA WOJSKOWE

Akademia wojskowa to:

Edukacja na poziomie studiów magisterskich;

Bezpieczeństwo finansowe:

Podchorąży (uczeń Akademii Wojskowej) przez 5 lat:

– zarabia ok. 300 tyś.;

– oszczędza ok. 350 tyś zł (bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i warunki do nauki).

Pewność i stabilność zatrudnienia w strukturach Sił Zbrojnych RP lub w innych służbach mundurowych: Służbie Ochrony Państwa; Straży Granicznej; Służbach specjalnych.

STUDIA CYWILNE

Po szkole mundurowej można pójść również na studia. Jednym z kierunków jest Bezpieczeństwo narodowe lub Bezpieczeństwo wewnętrzne. Ten kierunek od kilku lat cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia skupiają się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem państwa, jego granic i obywateli, mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Innym kierunkiem jest Zarządzanie kryzysowe. Są to niezwykle ważne studia z perspektywy wyzwań współczesnego świata. Obecnie umiejętność działania podczas sytuacji kryzysowych jest nader istotna. Kryzys bowiem dotyczyć może wielu różnorodnych aspektów.

Do kryzysowych sytuacji można zaliczyć zarówno klęski żywiołowe, epidemie, jak i zamachy terrorystyczne. Studia te nauczą podejmowania działań, które obejmują obronę państwa, obronę cywilną, ochronę ludności o powszechną samoobronę.

Bardzo ciekawym kierunkiem, na który można odnaleźć się po szkole mundurowej, jest też kryminologia lub kryminalistyka. Jest to ciekawa, interdyscyplinarna dziedzina pozwalająca na podjęcie pracy w policji i innych służbach mundurowych, jednostkach badawczych, a także sektorze prywatnym. Kryminolog bowiem prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar. Sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych.

Administracja publiczna lub administracja – studia związane z zarządzaniem publicznym, administracją państwową czy samorządową. Poznając zagadnienia prawa administracyjnego, finansów publicznych, wiedzę jak funkcjonuje administracja rządowa i samorządowa, jakie jest znaczenie służb, inspekcji i straży, oraz  znaczenie współpracy między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą będzie można podjąć pracę nie tylko w organach administracji rządowej czy samorządowej, ale też sądach, kancelariach, organach podatkowych, organizacjach pozarządowych i dużych korporacjach.

Politologia – studia dotyczące systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, analizy politycznej itp. to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Miejsce pracy po tych studiach to kancelarie najwyższych urzędów w państwie (Kancelarie Sejmu, Senat, Kancelaria URM, Kancelaria Prezydenta RP), a także fundacje i centra informacji. Absolwenci politologii zostają też urzędnikami administracji państwowej, publicznej czy komunalnej.

Prawo – studia prawnicze obejmują zagadnienia z zakresu prawa, zarządzania, finansów, biznesu. Studenci uczą się interpretować przepisy prawa, wykorzystywać wiedzę prawniczą w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu inwestycji. Mają na celu przygotowanie do wykonywania jednego z wielu zawodów prawniczych. Mnogość ustaw, kodeksów i innych dokumentów to duży zakres wiedzy, który muszą posiąść przyszli adwokaci, sędziowie czy komornicy. Mogą również prowadzić do pracy w organach ścigania, sądownictwie lub administracji publicznej.

Socjologia  i studia socjologiczne pomagają zrozumieć społeczeństwo i jego strukturę oraz wyjaśniać procesy społeczne i zachowanie ludzi w obliczu zachodzących zmian. Uczą m.in. jak kierować pracą w zespole, komunikować się z otoczeniem oraz jak realizować badania społeczne i rynkowe, badanie społeczeństw, ich struktur, procesów społecznych oraz zachowań ludzkich. Wśród absolwentów socjologii jest wielu polityków, dziennikarzy, publicystów. Socjologowie pracują na stanowiskach, gdzie wymagane są umiejętności analityczne i komunikacyjne. Często w działach public relations, marketingu, human resources.

Psychologia jest nauką, która służy do lepszego rozumienia złożoności świata, relacji ludzkich, poznania ludzkiej psychiki, wspierania ludzi. Bazuje na dorobku własnym oraz nauk biologicznych, matematycznych oraz humanistycznych. Studia na psychologii przybliżają mechanizmy wykorzystywane w doskonaleniu komunikacji, zwiększaniu wydajności pracy, doborze kadr. Uczą twórczego oraz krytycznego myślenia. Podczas ich trwania studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, opisywania oraz nazywania zjawisk psychologicznych, a także nabywają umiejętności odpowiedniego planowania i przeprowadzania form interwencji. O popularności psychologii i zapotrzebowaniu na specjalistów z jej zakresu świadczy duże zainteresowanie kierunkiem. Psychologia od lat jest rekordzistką lub zajmuje czołowe miejsca wśród najbardziej obleganych kierunków studiów, daje też szerokie możliowści specjalizacji i miejsc pracy od szpitali, poradni, szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, służb mundurowych po korporacje, związki sportowe, prywatne gabinety terapeutyczne i wiele innych.

To tylko kilka przykładów. Ważne jest, aby wybrać kierunek studiów, który pasuje do Twoich zainteresowań, umiejętności i celów zawodowych.

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA:

Możesz podjąć pracę jako ochroniarz w różnych sektorach, takich jak centra handlowe, obiekty przemysłowe, czy firmy ochroniarskie. Możesz również pracować sezonowo jako służba informacyjno- porządkowa przy organizacji jarmarków, kiermaszy ulicznych, koncertów muzycznych, targów handlowych itp.

PRACA W SEKTORZE PUBLICZNYM

Istnieje wiele stanowisk w administracji publicznej, które mogą być odpowiednie dla absolwentów mundurowej szkoły średniej, np. praca w urzędach administracji państwowej czy samorządowej. Także np. w administracji policji jako pracownik cywilny.

PRACA W SEKTORZE PRYWATNYM

Możesz rozważyć karierę w firmach związanych z bezpieczeństwem, np. agencjach detektywistycznych, czy firmach zajmujących się bezpieczeństwem informacyjnym. Po ukończeniu detektywistycznego kursu uzupełniającego  program 4-letniej Edukacji Mundurowej (po egzaminach maturalnych) i zdaniu egzaminu możesz po ukończeniu 21 roku życia starać się o licencje detektywa (wniosek do KWP wraz z obowiązującymi ustawowo dokumentami) i podjąć pracę  w prywatnej firmie detektywistycznej.

KURSY DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Możesz podjąć dalszą naukę np. w szkole policealnej lub kursy specjalistyczne, które pozwolą Ci rozwijać się w wybranej dziedzinie, np. zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona, bhp czy negocjacje. Ostateczny wybór zależy od Twoich zainteresowań, umiejętności i celów zawodowych.