Profile mundurowe

logo siły specjalne

Klasa Sił Specjalnych

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wyjątkowością służby w jednostkach sił specjalnych MON i MSWiA oraz instytucjami związanymi z pracą Służb Specjalnych.

Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w akademiach wojskowych, wstępne zapoznanie i przygotowanie do przejścia selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych SZ RP oraz Policji, a także służby w innych jednostkach wojskowych.

Klasa Sił Specjalnych o podwyższonych wymaganiach i kryteriach naboru.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty uzupełniające obowiązkowe: 1. Edukacja wojskowa i sił specjalnych (w kl. I-IV, program autorski szkoły), 2. Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Sił Specjalnych realizuje program rozszerzony z języka angielskiego/fizyki, geografii oraz trzy języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski).

Poszerzenie wiedzy i wiadomości z obszaru historii i współczesności operacji specjalnych.

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych;
 • Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS,
 • Szkolenie medyczne;
 • Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie;
 • Szkolenie wysokościowo – alpinistyczne
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i B)
 • Specjalistyczne szkolenie wodne – indywidualne i z wykorzystaniem jednostek – nawodnych;
 • Zajęcia z musztry;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi
logo straż graniczna

Klasa Straży Granicznej

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Straży Granicznej. Przygotowanie uczniów do nauki w Centrach Szkolenia Straży Granicznej, służby w Straży Granicznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych Oddziałów SG, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA. Przygotowanie uczniów do egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa). Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe: Edukacja graniczna ( w kl. I-IV program autorski szkoły obejmujący wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Granicznej)

Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Straży Granicznej realizuje program rozszerzony z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Uczniowie realizują:

 • Szkolenie z taktyki, techniki i procedur funkcjonariusza SG w wybranych sytuacjach taktycznych – techniki patrolowania i kontroli;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS,
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów ;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi.
logo policja

Klasa Policyjno – Detektywistyczna

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Policji oraz firmach lub formacjach detektywistycznych i ochrony mienia i osób. Przygotowanie uczniów do nauki w Centrach Szkolenia Policji, służby w Policji, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA. Przygotowanie uczniów do egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe:

Edukacja policyjno-detektywistyczna ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie , historii i języka angielskiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje: – zagadnienia związane z działaniami funkcjonariuszy Policji, taktyką, technikami i procedurami działania. – uzyskanie wiedzy i umiejętności w wykonywaniu zawodu ochrony osób i mienia

Uczniowie realizują:

 • Edukację policyjno – detektywistyczna, z uwzględnieniem taktyki, techniki i procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych;
 • Szkolenie z podstaw ochrony mienia i osób;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi;
 • Pluton Policyjny uczestniczy w podróżach studyjnych do Komendy Policji oraz bierze udział jako pomoc w akcjach organizowanych przez Policję.
logo straż pożarna

Klasa Pożarniczo - Ratownicza

ZAŁOŻENIA PROFILU:

 1. Zachęcić i przygotować absolwentów kierunku do nauki w Szkole Głównej Służby Pożarnej lub podobnych placówkach związanych z profilem nauczania.
 2. Umożliwić uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień pozwalających na przygotowanie do podjęcia pracy w OSP.
 3. Rozwijać zainteresowania pożarniczo – ratownicze, a także inne związane ze służbami mundurowymi.

 

 Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstaw ratownictwa medycznego,
 • Podstaw ratownictwa technicznego,
 • Podstaw ratownictwa powodziowego,
 • Podstaw ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
 • Ratownictwa wodnego
 • Podstaw wspinaczki i ratownictwa górskiego.

 

W ramach zajęć uczniowie mają możliwość:

 • odbyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • odbyć szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP,
 • odbyć szkolenie linowe, zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, górskiego,
 • aktywnie działać w wolontariacie,
 • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach prowadzonych w szkole
 • uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do placówek OSP, Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowych Jednostek Straży Pożarnej.

 

Przedmioty i szkolenia specjalistyczne:

 1. Edukacja pożarniczo-ratownicza – przedmiot obejmujący m.in. zajęcia z znajomości i umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym,  wiedzę z zakresu historii Straży Pożarnej.
 2. Wychowanie fizyczne – zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego – uzyskanie uprawnień Ratownika Wodnego.
 3. Kursy opcjonalne – sternik motorowodny, żeglarz, nurek – poziom podstawowy.
 4. Edukacja mundurowa – podstawy wiedzy i umiejętności żołnierza SZ RP – znajomość musztry, regulaminów, podstawowe szkolenie strzeleckie.

Oddział Przygotowania Wojskowego

Celem edukacji w Oddziale Przygotowania Wojskowego jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach wojskowych MON i jednostkach MSWiA oraz instytucjami z nimi związanymi.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademiach   Wojskowych, Szkołach podoficerskich SZ RP,
 2. Służby w Jednostkach SZ RP, jednostkach MSWiA,
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEiN dla LO +  przedmiot obowiązkowy Edukacja wojskowa (w kl. I-IV, program autorski szkoły),

Klasa OPW realizuje program rozszerzony z języka angielskiego i matematyki

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych;
 • Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie;
 • Elementy szkolenia wysokościowo – alpinistycznego;
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i  wybrane elementy B)
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi;

Kadeci OPW uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SZ RP i innych służb mundurowych.

Realizują Program Szkolenia realizowany przez Jednostkę Patronacką – zgodnie z ustawą Ministra ON

KLASA LOGISTYCZNO-KWATERMISTRZOWSKA

Celem edukacji w klasie  o profilu Logistyczno – Kwatermistrzowskim  jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymaganiami służby kwatermistrzowskiej (logistyki w służbach).

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów umożliwiające im uzyskanie kwalifikacji mających zastosowanie logistyczne nie tylko w wojsku ale i w gospodarce.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja logistyczno-kwatermistrzowska ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie i geografii

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje zagadnienia związane z działaniami logistyków w służbach.  Pozyskana wiedza zakłada nabycie umiejętności w kierowaniu zaopatrzeniem materiałowym, technicznym, transportem i ruchem wojsk, infrastruktury i wsparcia medycznego oraz współpracy z wojskami sojuszniczymi jako wsparcie  Host Nation Sup. Dodatkowo podstawowe umiejętności z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji towarów, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Pozyskana wiedza i umiejętności w wykonywaniu zawodu logistyka może być również przydatna w pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach logistycznych, portach przeładunkowych, jednostkach służby zdrowia .

Uczniowie realizują:

 • Edukację logistyczno-kwatermistrzowską, z uwzględnieniem procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych;
 • Podstawy z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Wstęp do towaroznawstwa i infrastruktury logistycznej;
 • Podstawy wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Kadeci klasy o profilu logistyczno-kwatermistrzowskim uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek