Model absolwenta

Modelowy absolwent Liceum Mundurowego to osoba o wysokich standardach moralnych, gotowa do służby dla społeczeństwa i kraju. Posiada solidne wykształcenie ogólne, umiejętności interpersonalne oraz techniczne potrzebne do pracy w różnych formacjach mundurowych. Jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany i gotowy do podejmowania trudnych decyzji w sytuacjach stresowych. Ponadto, jest świadomy swojej roli jako obywatela i gotowy do aktywnego udziału w życiu społecznym i nowych wyzwań, będąc wzorem dla innych.

KADET LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MUNDUROWEGO SPARTAKUS

  • posiada wiedzę oraz ukształtowany system wartości zgodny z przyjętymi normami;
  • szanuje polską historie, pamięta o polskich rocznicach i bohaterach narodowych;
  • używa poprawnie języka polskiego, kultywuje polskie tradycje, obyczaje i zwyczaje;
  • świadomie planuje swój wszechstronny rozwój oraz uczestniczy w życiu państwa, środowiska lokalnego i rodziny;
  • dysponuje uformowaną kondycją fizyczną, kładzie nacisk na zdrowy styl życia oraz dba o swoją sprawność,
  • posiada świadomość realiów służby oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do świadomego kształtowania swojego rozwoju zawodowego w Siłach Zbrojnych RP , Polskiej Policji, Służbie Granicznej i innych służbach mundurowych;
  • angażuje się w inicjatywy społeczne, wspiera dobroczynność, wolontariat i pomaga słabszym;
  • posiada umiejętności pracy w grupie oraz odpowiedzialnie realizuje powierzone mu zadania;
  • jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany i zmotywowany;
  • odważnie i konsekwentnie realizuje swoje życiowe plany.
Model absolwenta