Jak aplikować

Od 4.04.2024 – złóż w sekretariacie Szkoły swoje PODANIE

Zgłoś się z Rodzicem/Opiekunem na testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Zabierz ze sobą: kopię świadectwa z kl. VII, wykaz ocen za I półrocze klasy VIII, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawnościowym oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia (za testy i rozmowę otrzymasz punkty rekrutacyjne.) O dokładnym terminie będziesz powiadomiony.

Otrzymasz informację o wstępnym przyjęciu do LOM SPARTAKUS.

Złóż w sekretariacie Szkoły pozostałe dokumenty (lub kopie): zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 3 fotografie.

Odszukaj siebie na liście przyjętych do LOM SPARTAKUS.

Potwierdzenie przez Rodzica i Kandydata woli podjęcia nauki w LOM SPARTAKUS poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów, ankiety kandydata LOM i podpisanie Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na lata 2024-2028.