Jak aplikować

Od 5 kwietnia 2024 złóż w sekretariacie Szkoły swoje Podanie (pozostałe dokładne terminy w Regulaminie rekrutacji do LOM SPARTAKUS w Poznaniu)

Zgłoś się z Rodzicem/Opiekunem na testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Zabierz ze sobą: kopię świadectwa z kl. VII, wykaz ocen za I półrocze klasy VIII, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawnościowym (druk do pobrania wyżej) oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia (za testy i rozmowę otrzymasz punkty rekrutacyjne).

Otrzymasz informację o wstępnym przyjęciu do LOM SPARTAKUS  w Poznaniu.

Złóż w sekretariacie Szkoły pozostałe dokumenty: zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 3 fotografie.

Odszukaj siebie na liście przyjętych do LOM SPARTAKUS  w Poznaniu.

Potwierdzenie przez Rodzica i Kandydata woli podjęcia nauki w LOM SPARTAKUS poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów, ankiety kandydata LOM i podpisanie Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na lata 2024 – 2028.